You can download MathEdit from here:

MathEdit Content V3.0 MathEdit Content V2.3 MathEdit Content V2.2
MathEdit Content V2.1 MathEdit Content V2.0 MathEdit Content V1.0
MathEdit Infix MathEdit Presentation Math2Dot

Author

Su Wei
suwei@lzu.edu.cn Or wsu@cs.kent.edu
Su Wei's Homepage